Wij nemen je privacy serieus

Privacyverklaring

Limburg Sport is een project van de Provincie Limburg

Limburg Sport is een onderdeel van de Provincie Limburg. Het privacybeleid van de Provincie Limburg is daarom van toepassing.

Hoe gaat de Provincie Limburg om met persoonsgegevens?
De Provincie Limburg verwerkt voor de uitvoering van verschillende provinciale taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of pasfoto. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een sporttalentpas aanvraagt dan verwerken we uw persoonsgegevens.

U mag van de Provincie Limburg verwachten dat haar medewerkers zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. De algemene regels over de verwerking van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoe de provincie borgt dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke maatregelen genomen zijn om deze persoonsgegevens te beschermen, kunt u lezen in het provinciale Privacybeleid.

Beveiligingsmaatregelen
De Provincie garandeert dat zij veilig omgaat met de persoonsgegevens, om te voorkomen dat de gegevens verder worden verwerkt of verstrekt. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Informatie-beveiligingsbeleid Provincie Limburg.

Geheimhoudingsplicht
Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben provinciale medewerkers ook een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens
In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden. Het kan echter voorkomen dat wij in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Uw rechten
De AVG kent aan iedereen wiens persoonsgegevens worden verwerkt een aantal rechten toe om er voor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een eerlijke wijze geschiedt. U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek daadwerkelijk betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om de persoonsgegevens van andere personen in te zien. Wij beslissen binnen één maand op uw verzoek. Bij veel of ingewikkelde verzoeken mogen wij deze termijn gemotiveerd met maximaal twee maanden verlengen. Bij uitgebreide verzoeken kunnen wij u kosten in rekening brengen.

Recht van inzage
U heeft het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u hebben. Ook mag u ons vragen deze gegevens in te zien. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet de persoonsgegevens van anderen. Er hoeft geen reden te worden gegeven voor een inzageverzoek. Bij gegevens van een kind jonger dan 16 jaar wordt een inzageverzoek door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger gedaan.

Recht op rectificatie
De Provincie is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verwerkt juist zijn. Indien dat nodig is moeten we deze gegevens actualiseren. In dit kader heeft u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op ‘vergeten te worden’
In een aantal gevallen moeten wij uw persoonsgegevens wissen als u hiertoe een verzoek indient. Bijvoorbeeld als wij u persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u de toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt of als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op het recht om ‘vergeten te worden’.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te laten zetten. Dit wordt ook wel het recht op beperking genoemd. Dit kan het geval zijn indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Recht van bezwaar tegen verwerking
Het recht van bezwaar op basis van de AVG is niet hetzelfde als bezwaar op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het recht van bezwaar is meer een recht van verzet; u maakt bezwaar/verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wij dienen naar aanleiding van zo’n bezwaar in beginsel te stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, behalve wanneer er een dringende reden voor de verdere verwerking is. Deze reden moet belangrijker zijn dan uw belangen en rechten en vrijheden.

Recht op overdraagbarheid gegevens (dataportabiliteit)
U heeft in bepaalde gevallen het recht dat uw digitale persoonsgegevens worden verwerkt in een formaat dat gestructureerd, gangbaar en door verschillende systemen te lezen is. Met een verzoek om overdraagbare gegevens kan u het volgende vragen:

  • u wenst uw gegevens in een overdraagbaar formaat van Limburg Sport te ontvangen;
  • u wenst dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere verwerker.

Het gaat alleen om digitale persoonsgegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die wij óf met uw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met u uit te voeren.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren
Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat persoonsgegevens worden gebruikt om tot een besluit te komen zonder menselijke tussenkomst. De persoonsgegevens worden automatisch verwerkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering.

De AVG geeft u het recht op ‘een menselijke blik’ op de besluiten die over u gaan. Voor de Provincie Limburg zijn de mogelijkheden om geautomatiseerde besluiten te nemen zeer beperkt. Dit mag slechts met uw uitdrukkelijke toestemming op grond van een wettelijke bepaling of indien noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomt tussen u en de Provincie.

Gebruik social media
De Provincie Limburg is actief op diverse social media. We hebben onder meer accounts op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die wij publiceren. Doel daarvan is om inwoners van Provincie Limburg en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van wat er speelt en ze voor meer informatie te leiden naar onze eigen website(s). We gebruiken generieke informatie, zoals het aantal likes en reacties, om het bereik te analyseren en ons aanbod te verbeteren.

Toepasselijk recht
Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan door de Provincie Limburg te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Provincie Limburg zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Informatie
Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten of hierover een klacht hebben, dan kunt u contact opnemen met de Provincie via het e-mailadres fglim­burg@prvlim­burg.nl. Uiteraard helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de privacy-toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: tel. (0900) 200 120 1 (€0,05/minuut plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon).

Wilt u meer weten over privacy? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.